'18/1/5(fri)
TOWER OF SATSUKI

(no smoking!)
charge; ¥3.500-