'18/8/9(thu)
●CONJUNTO SOBRIO

(no smoking!)
charge; 予¥3.000- 当¥3.500-